Van kunnen naar kennen

Edgar Zilsels weg naar de wetenschap.

‘Weten is meten.’ Het adagium van de praktijk in de samenleving die zich wetenschap is gaan noemen. Als we het kunnen vaststellen, er de grootheid en de stoffen van kunnen bepalen, er de wetmatigheden in kunnen zien, en er toetsbare voorspellingen mee kunnen doen, dan hebben we wetenschap. En wetenschap is de onbetwistbare waarheid.

Zo hebben we leren denken over het fenomeen wetenschap. Maar waarom zijn we zo gaan denken, en is het wel juist dat wetenschap dat is wat we er nu onder verstaan? Daar zijn veel vragen over te stellen.

De discussies over de waarde van wetenschap zijn onder een ideologische vlag gevoerd: er zou een wetenschappelijke revolutie zijn geweest waardoor de westerse mens plots het licht ging zien en zich de wereld kon gaan verklaren. In de laatste honderd jaar is er steeds meer twijfel ontstaan over die gedachte.

Een van de voornaamste voeders van die twijfel was een Edgar Zilsel, een Oostenrijkse vluchteling in New York in WO II. Hij schreef een aantal teksten die later werden uitgegeven als een boek, waarin hij uitvoerig verklaarde waarom dat wat wij wetenschap zijn gaan noemen ontstaan was doordat theoretici uit universiteiten zich zijn gaan laten informeren door de meest hoogstaande ambachtslieden van hun tijd. De Zilselthesis zei daarmee eigenlijk en heel oneerbiedig dat wetenschap misschien wel een voortzetting van het ambacht was. Dat was een stelling die niet onomstreden kon blijven en veel beroering veroorzaakte en nog veroorzaakt.

In de rubriek die we hier openen plaatsen we eerst zijn werk, in twee vertaalde uitgaven (Over de sociale bronnen van de moderne wetenschap en De Geniereligie) gevolgd door diverse bijdragen van auteurs die zich met de door Zilsel opgeworpen problematiek bezig houden. De bedoeling is dat daarmee de discussie over de problematiek die Zilsel opwierp in de diepte gevoerd kan worden, omdat we willen proberen te begrijpen waarom de wetenschap is geworden wat hij nu is.

De rubriek met dit thema ‘Van kunnen naar kennen’ bevat een vijftal invalshoeken, die in de diverse opgenomen teksten terugkeren:

  1. De lacune van de Zilselthesis: hoe ging de opname van het ambachtelijke in het theoretische in zijn werk? Werd het aangedreven door streven van de ambachtslui, of werd het aangedreven door een veranderende theoretische instelling van de theoretici?
  2. Over de inductie, die Zilsel als het meest fundamentele van de wetenschapsbeoefening ziet, waarmee naar zijn idee de wetenschap zich onderscheidt van de religie.
  3. Over de historische wetten waarnaar hij zoekt, in zijn streven om de natuurwetenschappelijke wetmatigheid ook in de geestes- en sociale wetenschappen te realiseren
  4. Over de conceptuele framing van de Zilselthesis, d.w.z. over de voorwaarden in termen van de opkomst van nieuwe concepten en denkbeelden die nodig was om theoretici en ambachtslieden de waarde van hun samenwerking en uitwisseling te laten zien.
  5. Over de ingroei van de praktijkgerichtheid en kwantificatie in de universiteiten: waar en hoe en wanneer werd die doorgevoerd?

De rubriek is een bouwwerk in uitvoering: we streven ernaar bijdragen te verzamelen die de discussies onder deze thema’s verder kunnen voeren. Nieuwe discussiebijdragen zijn daarom ook welkom.

Uitgavenlijst

Zilsel en de Zilselthesis:
een inleiding

Geschreven door Diederick Raven

32 pagina's, bestelnr: DL014, ISBN: 9789492752024 – download PDF

Over de sociale bronnen
van de moderne wetenschap

Geschreven door Edgar Zilsel tussen 1941 en 1943.
Vertaald door Joost van den Broek en Marco Ploeger.

157 pagina's, bestelnr: DL015, ISBN: 9789492752031 – download PDF

De Geniereligie

Geschreven door Edgard Zilsel
Vertaald door Marco Ploeger

62 pagina's, bestelnr: DL016, ISBN: 9789492752048 – download PDF

Edgar Zilsel over
historische wetmatigheden

Geschreven door Elisabeth Nemeth.
Vertaald door Marco Ploeger

16 pagina's, bestelnr: DL017, ISBN: 9789492752055 – download PDF

Edgar Zilsel’s epistemologie
van massafenomenen

Geschreven door Monica Wulz,
Vertaald door Marco Ploeger

16 pagina's, bestelnr: DL018, ISBN: 9789492752062 – download PDF

Over de auteurs

Edgar Zilsel (11 augustus 1891 — 11 maart 1944)

Oostenrijkse joodse historicus, mathematicus, physicus en filosoof, oprichter en lid van de Wiener Kreis, nauwe bondgenoot en geestverwant van Otto Neurath, beschermeling van Moritz Schlick, en bestuurslid van de Ernst mach Gesellschaft. Hing een logisch positivistisch marxisme aan, maar niet dogmatisch en zeer eigenzinnig. Zijn leven kenmerkte zich door botsingen met universitaire en erkende autoriteiten. Vluchtte voor de nazi’s naar de USA, waar hij door gebrek aan hulp van Duitse en Oostenrijkse geestverwanten geïsoleerd raakte, en uiteindelijk uit het leven stapte.

Diederick Raven

Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, antropoloog. Publiceerde in dit verband de oorspronkelijke en Engelse versie van The social origins of modern science van Zilsel, en daarnaast o.m. over de tegenwerpingen van Alexander Koyre.

Elisabeth Nemeth

Hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Wenen, lid van de bestuursraad van het Wiener Kreiss instituut, en bestuurslid van de Oostenrijkse Ludwig Wittgenstein Stichting, voorzitter van de organisatie van Oostenrijkse filosofen, en lid van EPSA. Publiceerde sinds 2000 o.m. over Zilsel, Neurath, Wittgenstein en de Wiener Kreis.

Monica Wulz

Wetenschapshistorica en filosofe, wetenschappelijk medewerker aan de faculteit voor onderzoek van de wetenschap van ETH Zurich. Haar onderzoek richt zich op de Franse wetenschapsfilosofie en de historie van sociale en economische kennistheorieën.

Maarten van den Oever

Voorzitter van de stichting Dubitatio Liberat, voormalig redacteur Paradogma, voormalig uitgever bij BOOOM BV, publiceerde over wetenschaps-methodologie en historische epistemologie (o.m. De cultus van het gelijk), redacteur van deze rubriek.

Marco Ploeger

Filosoof en vertaler.

© Copyright 2018 — Stichting Dubitatio Liberat
Overnames en kopieën zijn na instemming toegestaan.